Rechtbanken

BSH Arbeidsdeskundig Advies verricht voor nagenoeg alle rechtbanken en gerechtshoven deskundigenonderzoeken. Dat kan gaan om geschillen inzake letsel, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen of beroepszaken in de sociale verzekeringssector. Meestal worden we in dergelijke samen met een medisch expert benoemd. Soms dragen wij die in overleg met partijen aan, soms wordt die door de rechtbank of gerechtshof benoemd. Soms onze eigen medisch adviseurs, soms anderen.

Wij volgen in alle zaken waarin wij als deskundige worden benoemd de Leidraad deskundigen in Civiele Zaken. Dat houdt onder andere in dat wij hoor en wederhoor toepassen. Ook kunnen partijen – na het indienen van ons concept deskundigenbericht – verzoeken doen. Dat kan inhouden dat we aanvullend onderzoek doen. Altijd zullen we de rechterlijke instantie en partijen adequaat informeren over de gang en stand van zaken van ons onderzoek.

 

Onze klanten