Reintegratie bij letselschade

Toelichting op belang re-integratie

Evenals bij zelfstandigen is adequate begeleiding naar een optimale tijdsbesteding, veelal gericht op arbeid, in het belang van het slachtoffer en van de aansprakelijke maatschappij. Daarom is het ook hoogst wenselijk dat beide partijen opdracht geven tot die begeleiding. Het komt de onafhankelijkheid ten goede en daarmee een voor alle partijen optimaal resultaat. Re-integratie na letselschade is maatwerk, niet te vatten in protocollen. In grote lijnen onderscheiden we analyses en re-integratie. Bij analyses gaat het erom wat iemand deed en nog kan doen; bij re-integratie trachten we een optimale situatie voor het slachtoffer te bereiken.  Enige specifieke doelgroepen worden hierna beschreven.

Begeleiden van ondernemers

Het vergt van de registerarbeidsdeskundige specifieke kennis om ondernemers die een ongeval is overkomen adequaat te begeleiden. Wij denken en handelen daarbij als een ondernemer. Het vergt veelal een nauwgezette bedrijfsanalyse en – zoals hierna blijkt – meestal een gedegen financiële analyse. Of het om een agrariër gaat of om een loodgieter, steeds is van belang hoe het bedrijf – ondanks het overkomen ongeval – zo goed mogelijk door kan draaien. Zonodig adviseren we over interimmanagement. Dat kunnen we uiteraard zelf bieden en hebben ook een aantal zeer ervaren ondernemers die ons daar in kunnen ondersteunen.

Begeleiden van jongeren

Begeleiden van jongeren die door een ongeval letsel op hebben gelopen omvat alle aspecten die hun verdere leven (kunnen) bepalen. Denk daarbij aan wonen, leren, werken, vrijetijdsbesteding. Hun omgeving (gezin, familie, soms vrienden) vergen daarbij ook de nodige aandacht. Ook hier gaat het er om maatwerk te bieden. Het doel is de betreffende jongere hulp te bieden om – ondanks de beperkingen – een zo normaal mogelijk leven te leiden.

Financiële analyse

Evenals bij financieel onderzoek in arbeidsongeschiktheidsvraagstukken is een financiële analyse in letselschadezaken soms ook nodig, zeker als in zo’n letselschadezaak een onderneming is betrokken. Het gaat erom dan om van een onderneming de financiële toestand in het verleden zo nauwkeurig mogelijk te analyseren en daaruit zo goed mogelijke previsies af te leiden voor de toekomstige financiële situatie. Het kan gaan om de volgende aspecten:

  • De horizontale analyse. Bij deze analyse worden opeenvolgende jaarrekeningen (doorgaans 3 of 5 jaar) vergeleken.
  • De verticale analyse. Bij deze analyse wordt de structuur van de activa, passiva en resultaten geanalyseerd.
  • De cash flow-analyse of de vermogenstromenanalyse. Hier worden de bronnen en het gebruik van het vermogen geanalyseerd.
  • De ratio-analyse. Een ratio is een verhoudingsgetal dat een uitdrukkingswijze verschaft over een aspect van de financieel-economische situatie van de onderneming. Groepen posten uit de balans en de resultatenrekening worden onderling in verhouding gebracht. We trachten een beperkt aantal ratio’s te kiezen die op een betekenisvolle manier de voorliggende financieel-economische situatie voldoende kan weergeven. Het gaat er ook om de financiële drievuldigheid vast te stellen: rendabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit.
  • Algemene marktontwikkelingen en specifieke branche- en statistische gegevens worden bij de analyse en beeldvorming betrokken.

Is er sprake van een letselschadeslachtoffer die in loondienst werkt, dan zijn cao-ontwikkelingen van wezenlijk belang.

Would be onderzoek

Dergelijk onderzoek doen we om – het ongeval weggedacht – na te gaan welke carrière iemand zou hebben gehad. Uiteraard hoort ook daar weer bij dat de financiële gevolgen in kaart worden gebracht. Hierbij spelen de persoonlijke gegevens van het slachtoffer een rol zoals opleidingsgegevens, arbeidsverleden, overige kenmerken en competenties. Verder uiteraard cao- en branche-informatie en ook weer statistische gegevens. Het gaat BSH Arbeidsdeskundig Advies erom partijen op basis van ons onderzoek in staat te stellen de claimbehandeling gefundeerd af te werken.

Onze klanten