Dienstverlening aan bedrijven

Het omgaan met ziekteverzuim hoort bij de dagelijkse gang van zaken in elk bedrijf.  Maar als uitval meer structureel wordt, dan ligt dat anders. De Wet Verbetering Poortwachter geeft de ondernemer én zijn werknemers forse inspanningsverplichtingen bij verzuim en re-integratie.  Daarbij hoort eventueel ook werkplekonderzoek en werkplekaanpassingen. Dat  vergt maatwerk voor de werknemer en voor de werkgever. Er zijn immers vaak aanzienlijke financiële belangen mee gemoeid.

De Registerarbeidsdeskundigen van BSH Arbeidsdeskundig Advies zijn hierin bij uitstek de experts.  Zij geven een heldere, objectieve visie op arbeidsrechtelijke, arbeidsdeskundige en financiële aspecten van langdurig verzuim. Ook geven zij advies hoe preventief te werk te gaan en op een juiste manier te interveniëren.

Een goed verzuim- en re-integratiebeleid maakt een gezonde onderneming. Daar kunnen wij de werkgever en werknemer het nodig voor uit handen nemen zonder dat zij de regie verliezen; de kerntaken van het bedrijf moeten er zo min mogelijk onder lijden.

In onze visie blijft de werknemer zelf verantwoordelijk voor de eigen re-integratie. Voor zover mogelijk is het weer terugkeren in arbeid een dagtaak; niet als doel op zich, maar juist om regie op het eigen leven te houden. En de werkgever zal dit faciliteren. Onze rol is om de werknemer te ondersteunen, stimuleren, spiegelen hoe keuzes te maken, gemaakte afspraken over activiteiten samen te evalueren. Ook geven we de werknemer en ook de werkgever feedback op motivatie, inzet en houding als zijnde de belangrijkste succesfactoren bij het slagen van re-integratie.

Re-integratie eerste spoor

In eerste instantie wordt bezien of de betreffende medewerker door medische beperkingen en of arbeidshandicap niet (volledig) geschikt is voor het eigen werk. In onze optiek gebeurt dit in nauw overleg tussen Bedrijfsarts en registerarbeidsdeskundige. Als de medewerker het eigen werk niet meer (volledig) kan, start het arbeidsdeskundig onderzoek naar de re-integratiemogelijkhe­den bij eigen werkgever; spoor 1.

Het doel van ons arbeidsdeskundig onderzoek is om werknemer en werkgever te adviseren over de mogelijkheden en kansen op terugkeer in het arbeidsproces en met name binnen de eigen arbeidsorganisatie. Daarbij geven we ook inzicht  in de financiële gevolgen en de rechten en plichten die werknemer en werkgever hebben. Daarbij moet ook worden gedacht aan de mogelijkheden van de Sociale Verzekeringswetgeving, ontslagbescherming bij ziekte, het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV en hun sanctiebeleid in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Van groot belang is om met werknemer en werkgever vast te leggen dat er voldoende inspanningen zijn geleverd om tot interne re-integratie te komen. Pas als blijkt dat herplaatsing bij de eigen werkgever niet mogelijk is, kan worden overgegaan tot re-integratie / bemiddeling naar een andere werkgever (spoor 2). Het is noodzakelijk om sancties in het kader van de WVP te voorkomen. Het 2e spoor wordt ook ingezet als er gerede twijfel is of het 1e spoor wel tot bevredigend resultaat leidt.

Re-integratie tweede spoor

Als duidelijk is dat re-integratie bij de eigen werkgever niet meer mogelijk is, richten we ons op andere werkgevers. Samen met de werknemer maken we een re-integratieplan waarin tot uiting komt welke passende arbeidsmogelijkheden er zijn. Dit uiteraard bezien vanuit de achtergrond van de werknemer, zoals de vastgestelde beperkingen, affiniteiten, ervaring en opleiding. Zo mogelijk stellen we de indicatie Structureel Functioneel Beperkt.

Met de werknemer gaan we een intensief traject in waarbij we ondersteuning bieden bij beroepenoriëntatie en het solliciteren. Zonodig trainen we de werknemer daar in.

Uiteindelijk maken we een arbeidsdeskundig rapport. Dit heeft natuurlijk tot doel alle betrokkenen te informeren over de resultaten van spoor 2. Het heeft echter ook een functie in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Die verplicht de werkgever om gedocumenteerd  de re-integratie van de werknemer te beschrijven. In het rapport komt aan de orde de vraag of er voor de werknemer, rekening houdend met de vastgestelde belastbaarheid, passende arbeid is. We informeren de medewerker en bedrijf over de arbeidsrechtelijke en sociale verzekeringsaspecten van een WIA-aanvraag bij twee jaar arbeidsongeschiktheid.

BSH, bedreven in arbeid, deskundig in werk en werkhervatting

  • Luisteren
  • Vakmanschap
  • Maatwerk
  • Ethisch en integer
  • Langdurige relaties
  • Waarmaken

 

Onze klanten