Dienstverlening aan gemeenten

BSH Arbeidsdeskundig Advies werkt voor gemeenten in het kader van de WWB maar ook in het kader van de WVP. Hier gaat het echter alleen om de ondersteuning van het werk van de gemeenten. Het werkt vergt een goede samenwerking met de interne deskundigen. Onze benaderingswijze daarbij is dat we uitgaan van mogelijkheden. Hoe klein die misschien ook zijn, die mogelijkheden willen ontwikkelen. Dat doen we door een integrale persoonsbenadering. We kijken dus naar alle aspecten die bij iemand spelen, ook niet medische. Het onderkennen en benoemen van oplossingen voor problemen is meestal een goede eerste stap in de richting van arbeidsactivering en arbeidsparticipatie. We proberen samen met consulenten weerstanden weg te nemen en een re-integratietraject positief neer te zetten. Verder geven we coaching aan consulenten om uitkeringsgerechtigden in beweging te krijgen. Verder werken we mee aan het sneller op gang brengen van processen. Ten slotte dragen we ons steentje bij aan adequate gesprekstechnieken.

Beoordeling Wet werk en bijstand (WWB)

De WWB regelt de ondersteuning van gemeenten naar burgers die geen werk en inkomen hebben. De prioriteit ligt op het verkrijgen van betaalde arbeid; arbeid gaat voor uitkering. Voor die burgers en uiteraard ook voor de gemeenten is het van belang dat de instroom wordt beperkt en de uitstroom wordt bevorderd. Dat laatste ook vanwege de financiële verantwoordelijkheid van gemeenten. Daar waar er sprake is van fysieke en / of mentale beperkingen bij terugkeer op de arbeidsmarkt kan BSH Arbeidsdeskundig Advies het verschil maken. We bieden:

  • Arbeidsdeskundig onderzoek naar arbeidsmogelijkheden en bemiddelbaarheid
  • Opstellen re-integratievisie; wat zijn onze ideeën over de mogelijkheden die iemand heeft rekening houdend met de uitkomsten van een belastbaarheidsonderzoek.
  • Onderzoek naar eventuele UWV aanspraken; zijn alle eventuele voorliggende voorzieningen optimaal benut, is er mogelijk nog aanspraak op een arbeidsongeschiktheidsuitkering in het kader van de WAO, WIA, WAJONG.
  • Loonwaardebepaling; is er sprake van verminderde loonwaarde ten gevolge van medische beperkingen. Het gaat erom wat iemand van een regulier loon zelf kan verdienen.

Uitvoeren belastbaarheidsonderzoeken

BSH Arbeidsdeskundig Advies adviseert over belastbaarheid voor werk en re-integratiemogelijkheden in werk of participatie. Ook beoordelen we of een cliënt kan worden aangemerkt als Structureel Functioneel Beperkt. Wij zullen – als dat mogelijk is – concrete passende functies benoemen die aansluiten op de achtergrond van de betrokken persoon. Het gaat om onder andere opleiding en werkervaring, persoonlijke kwaliteiten, affiniteiten, interesses en hobby’s, sociale omstandigheden die de beschikbaarheid voor arbeid beïnvloeden maar ook mobiliteit. Soms is regulier werk niet aan de orde. Als dat door scholing kan worden weggenomen, rapporteren we dat. Is dat niet mogelijk, dan adviseren we (nu) over WSW-werk. Uiteraard wordt het onderzoek met een rapport afgesloten.

Onze klanten